Chicklet - Add to Google Homepage

Add to Google Reader or Homepage

Monday, September 28, 2009

எல்லாம் நீ... (Part 2/2)

This is part 2/2. If you have not read Part 1, please visit http://ragsgopalan.blogspot.com/2009/09/blog-post.html


Contemporary:


இயந்தரமான இவ்வுலகில் இயக்கமாக இருப்பவன் நீ
கண்கள் இல்லா அரசனும், கருத்து இல்லா அமைச்சனும்
கலியில் இருந்து ஆளவே, மக்கள், மீளா துன்பம் கொள்ளவே!
வேத கோஷம் மங்கவும், கற்பு நெறி குறையவும்!
அறுதொழிலோன் சிறுக்கவும், அற நெறிகள் மறையவும்!
கலியில் வந்து ஆடிடும் கர்ம பந்தம் நீயடா!

சோம்பி திரிந்து நான் வாழ உதவி செய்யும் ஊர்தி நீ
ஊர்ததியின் துர் மூச்சாம் மாசுக் காற்றை அளிப்பவன் நீ
முதுகு தண்டு வளைந்திருக்க பீந் பாக் (bean bag) ஆக இருப்பவன் நீ
எந்தன் எண்ணம், வைகரியை தொலைவில் சேர்க்கும் செல் போன் நீ
எந்தன் மடியில் நிரந்தரமாய் இயங்கி கிடக்கும் கணினி நீ
உருவம் இல்லா இணைய தளம் உன் வடிவம் விளக்க தந்தாய் நீ
எந்தன் எண்ண வ்ருதிகளை காற்றில் சேர்க்கும் மின் அலை நீ
எங்கோ இருக்கும் செய்திகளை எண்ணிடம் சேர்க்கும் கூகல் (google) நீ
என்னுள் ஒளிரும் பெருஞ் சுடரை மறைத்து வைத்த மாயை நீ!

(Vaikari in line 4 is as in Para, Pasyanti, Madhyama and Vaikari - 4 states of sound, Para is at the source, Pashyanti is at the navel level, Madhyama is in Heart and when it comes as sound from our vocal cord its called as Vaikari)


நாதத்தின் நாதன் உன்னை நாயேன் நாடினேனே!
வாதத்தின் வன்மையால் வழி மாறி வாடினேனே!
வாய் திறந்து புலம்புகின்றேன் வாசியோகம் யான் அறியேன்!
வந்த வழி நான் மறந்தேன், வீடு தேடி அலைகின்றேன்!

Sidhas call their Yoga as Vasi Yogam...


கண்டம் கட்டி அண்டம் காத்த நீல மங்கை வலத்திலே
ஆலம் உண்ட கால கண்டன் நீயும் என்னை அணைத்திலாய்!
செல்வம் தந்து செருக்கு ஏற்றும் ஸ்ரீயை மார்பில் கொண்டுள
வெண்ணை திருடி உண்ட பாலன் நீயும் என்னை அணைத்திலாய்!

நாயோட்டு மந்திரம் நமனை வெல்லும் என்பரே!
நாயோட்டு மந்திரம் இந்நாய்க்கு மிக உகந்ததே!
நாயோட்டு மந்திரம் நாயேன்யான் விட்டிலேன்!
நாயோட்டு மந்திரம் இந் நாயை வீடு சேர்க்குமே!


First line above is borrowed from Thirumandiram, Nayottu mandiram is "Chi" (thats how you drive a dog away and this is Maha Karana Panchaksharam)


வானரம் போல் நான் இருக்க வான் அறம் போல் நீ இரு!

குட்டி தன்னை கவ்விச் செல்லும் தாய் பூனை போல நீ இரு!

நினைவாலே முட்டைகளை அடை காக்கும் தாயாமை போல நீ இரு!

என் வினையும் என் வினையோ? வினை பயனும் ஓர் பயனோ!

எவ்வினாக்கும் ஓர் விடை தான்! உன் வினை தான்! அதன் பயன் தான்!

என் உள்ளே ஒளிந்திட்டு எல்லாமும் செய்வித்தாய்! இதையும் நீ சொல்வித்தாய்!

அம்பலத்தில் ஆடுவோனும், அரங்கத்தில் துயிலுவோனும் ஓர் வித்தின் இரு வடிவே உணராது வாழ்ந்தேன் நான்!

ஆடி அடங்கும் வாழ்க்கையில் நாடி ஓடி தேடினேன் ! தேடி தேடி வாடினேன்!

வினை இல்லா வித்தே நீ! வாடும் என்னை நாடிடு ! தேடும் என்னில் சேர்ந்திடு!

"நான்" இல்லா நானும் நீ, ஆதியந்தமாயிருக்கும் எல்லாமும் நீயே!


There are 2 Nyayas discussed in our Indian philosophy which explains the way to approach god. One is the monkey's way - If you have seen the baby monkey it holds on to its mother tightly and mother shall jump from tree to tree and it shall not hold its baby. We can get attached to god that way and not leave god under any circumstances. The other way is the Cat's way (Marakara Nyaya) - the mother cat carries its kitten with its mouth holding its neck and takes it to safety. Here the kitten does not do anything. So the above phrase says that i shall be like monkey holding on to you but you (God) be like a cat and treat me like a kitten.


Also there are 3 interesting types of birth discussed in most of the literatures:

1. Tortoise - It lays eggs in the shore, buries it, goes to the sea and swims. But the mother tortoise always thinks about the eggs and incubates the eggs with its thoughts. Just thoughts!, thats how the eggs are hatched. Think and deliver! Amazing isnt?

2. Fish - It lays eggs and just keeps on watching the eggs and incubates them with their eyes!... See and Deliver! Can you correlate why goddess Meenakshi is named so?

3. The metamorphosis of larva to a fly. Here the mother fly keeps banging its face against the larva and converts them from larva to fly. Again think, act and deliver!.

I have used just the 1st aspect in the para above.Happy reading!

I should thank my friend Ganesh Babu for rubbing on the right side with his 4 line poetry which i recognize has propelled me to do this piece! Thanks Ganesh..


PS; the pain in typing in tamil continues. I am unable to change many words as i like or as it should be. Eg. At places, am unable to get type the second "Na" at all.

I also have to confess that in few places i genuinely did not know which letter to put (first letter or second). Then i realized that there is nothing surprising here.

Sunday, September 27, 2009

எல்லாம் நீ... (Part 1/2)

Disclaimer:

1. This blog is not for you if you cant read tamil / not interested in "siddhar padalgal" / Saiva siddhantam. If you fall under this category i am assuming this is where you stop :).
2. Inspired by the few Siddhar related books which i have been reading, i just scribbled this and uploaded here.
3. I am not going to a write about sidhars or their philosophy and just going to say that they are the "realized souls", they despise idol worship, but believe in God / Godliness within us. Most of their works are cryptic and they dont disclose the primordial secrets to everyone.
4. There is nothing cryptic in the following work and if you find anything difficult understand this is purely due to my weakness in this language. (Remember Tamil is my weakest subject.)
5. This blog talks about the "96 tattvas" which is world is made up of which is attributed to God. (எல்லாம் நீ) . You can see and read many works in the same lines.
6. In part 2 I am taking about our current state of affairs and attributing it to god. I have not read this aspect so far and hence i found this line of thinking interesting... You would find that here iam attributing our modern life style like laptop, internet, cell phones and google as god! :)
-----------------------------------------------------------------------------------------

Genesis:

அந்தம் நீ, ஆதி நீ, சலனம் நீ, மனனம் நீ
ஆதி செய்த அந்தமும், அந்தம் செய்த ஆதி நீ
ஆதி செய்த சலனம் நீ,
சலனம் செய்த சித்தம் நீ
சித்தம் செய்த மனனம் நீ,மனனம் செய்த புத்தி நீ,

மனனம் செய்த வித்து நீ, வித்து செய்த விசும்பு நீ
விசும்பு செய்த வளியும் நீ, வாயு என்ற கனலும் நீ
கனல் செய்த அனலும் நீ, ஆனல் செய்த புனலும் நீ,
புனல் செய்த நிலமும் நீ, நிலம் சேர்க்கும் வளமும் நீ

சலனம் செய்த அண்டம் நீ, மனனம் செய்த பிண்டம் நீ
விந்து என்ற வித்து நீ, வித்து வளர்த்த கலையும் நீ
வித்து இல்லா வித்தும் நீ, அகங்காரகத்தின் வித்தும் நீ
பிந்து என்ற வடிவம் நீ, பிந்து இல்லா நிலையும் நீ

Per Indian belief, god did not create the world in 6 days, but from the source, there was vibration (Chalanam) and then that vibration gave birth to Chittam, Manas, Buddhi and Ahamkara. Then Space (Visumbhu) was created, from space, air (Vali, Vayu, Kanal) was created, from air, fire (Anal - Read in tamil and not in English :) ) was created, Water (Punal) from fire and Nilam from Punal.

ஞான கர்ம கோச, தன் மாத்திர இரு பத்து விருத்தி நீ
வேதம் ஓதும் வாயும் நீ, வேண்டா தொதுக்குமல வாயும் நீ
பாணி நீ, பாதம் நீ, கள்ளம் காட்டும் கண்ணும் நீ
ரூப ஸ்பரிச ரசமும் நீ, கந்த நாற்ற சப்தம் நீ

(5 Gnanendriyas, 5 Karmendriyas, 5 kosas, 5 tanmatras - total 20)

சிகுவைய் புருடன் காந்தாரி அத்தியும் அலம்புடை நீ
காம க்ரோத மோகம் நீ, மதமும் நீ, லோபம் நீ
மூல சுவாத மணியும் நீ,
அனாகத விஸுத்தி நீ
புருவ மத்தி பொட்டும் நீ. விழித்த ஸ்வப்ந சுழுத்தி நீ

There are 10 nadis in the body (Siguvai - Nadi in inner tongue, Purudan - in Right eye, Gandhari - left eye, Athi - Right ear, Alampudai - left ear), 6 Chakras, 8 Ragams - hv not listed madham, mathsaryam, idambam and ahamkara, 5 states of existence - hv not listed Thuriyam and Thuriyadeedham).

முக்குணமும் ஆனாய் நீ, மும்மலங்கள் ஆனாய் நீ
மூப்பிணிகள் ஆனாய் நீ, மும்மண்டலம் ஆனாய் நீ
ஐந்தி ரண்டு வளியும் நீ, ஐந்நிலையும், தாதேழும் ஆனாய் நீ,
வீடு சேர வழி யறிந்த எல்லாம் வல்ல தனஞ்சயன் நீ
மூவிரெ ண்டாய் ஏட்டிரண்டாய் (6x16) மொத்தமுமாய் நின்றாய் நீ

3 gunas (Sattvik, Rajasa, Tamasic), 3 Malas (Anava, Kanma, Maya), 3 diseases (Vada, Pitta, Kapha), 3 Mandala (Agni, Surya, Chandra), 10 Vayus, 5 states, 7 Dhatus (Rasa, Blood, bone, marrow, flesh, fat and semen). Dhananjayan has special mention as this takes the kundalini from mooladhara to sahasrara.

உணவு நீ, உணர்வு நீ, உறக்கம் செய்த கனவும் நீ
ஓதும் நான்கு வேதம் நீ, ஓதா மூவெட்டும் நீ
எட்டி ரண்டின் கருவும் நீ, ஐந் தெழுத்தின் மூலம் நீ
ஓரெழுத்தின் ஒலியும் நீ, ஊமை எழுத்தின் உண்மை நீ

Moovettu is 24, there are 24 syllables in Gayatri. Per belief you should not recite Gayatri loudly ever, if done the potency is lost. Odha Moovettu is made to underline silent recital of Gayatri mantra. அ is 8 and உ is 2 this is called ettu irandu, Iynthezhuthu is Na-MA-Si-va-ya, Oru ezhuthu is "Si" which is the Maha karana panshaksharam. This is also the oomai ezhuthu, the silent word.

எண்சாண் பனை மரத்தின் எட்டா திருக்கும் இளநீர் நீ
அறிவை அறிந்த அறிவு நீ, உண்மை உணர்ந்த உணர்வு நீ
மந்திரங்கள் ஆனாய் நீ, தந்திரங்கள் ஆனாய் நீ
இந்திரங்கள் ஆனாய் நீ, யந்திரங்கள் ஆனாய் நீ

(Ettu Chan is our body)

End of part 1. Considering the attention span part 2 is published on a separate blog.

Happy reading!


Part 2 is here....

http://ragsgopalan.blogspot.com/2009/09/part-22.html


PS; Its a PIA typing it in tamil. The interfaces and transitions are very slow. If you know any good tamil software lemme know.


Friday, September 11, 2009

பழ மொழி - (Old Saying) - முதுமொழிக் காஞ்சி - 10

10. தண்டாப் பத்து

 (Do 10 – This is the final set of 10 poems of the 100. The emphasis is on “If you need this, you need to DO that”)
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் -
This is the starting line for each stanza that means "For all the people who are living in this world surrounded by seas"
1. ஓங்கல் வேண்டுவோன் உயர் மொழி தண்டான்.
If you want to come up in life DO appreciate others.
2. வீங்கல் வேண்டுவோன் பல புகழ் தண்டான்.
If you want wealth in life DO always respected deeds.
3. கற்றல் வேண்டுவோன் வழிபாடு தண்டான்.
If you want education in life DO respect (pray) the teacher. (Emphasis is on humility – Vinaya)
4. நிற்றல் வேண்டுவோன் தவம் செயல் தண்டான்.
If you want Moksha (nirvana) DO penance (Meditation).
5. வாழ்க்கை வேண்டுவோன் சூழ்ச்சி தண்டான்.
If you want a respected life then DO introspect (retrospect / analyze) your deeds.
6. மிகுதி வேண்டுவோன் தகுதி தண்டான்.
If you want wealth in life DO always hard work (put in tireless efforts).
7. இன்பம் வேண்டுவோன் துன்பம் தண்டான்.
If you want happiness in life DO ignore (bear) the pain associated with it.
8. துன்பம் வேண்டுவோன் இன்பம் தண்டான்.
If you want pain later DO indulge in (short term) pleasures.
9. ஏமம் வேண்டுவோன் முறை செயல் தண்டான்.
If you want prosperity of your people (as a king) DO follow justice (be just.)
10. காமம் வேண்டுவோன் குறிப்புச் செயல் தண்டான்.
If you want good sexual pleasure DO understand how to read the hints (signals). 
Happy reading!


PS; I have blogged and translated these 100 lines in the poems as if there is no tomorrow. This is a direct result of excessive flow of juice (managed correctly) ;) and encouragement from few close friends ;). Thanks to them.


I would be grateful if readers could leave a comment / highlight a mistake / error.


Also invite any thoughts on the next topic. :)

பழ மொழி - (Old Saying) - முதுமொழிக் காஞ்சி - 9

9. நல்கூர்ந்த பத்து
 (Good 10 – This is the ninth set of 10 poems of the 100. You may notice to note that this all about “NOT GOOD” than “Good”)
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் -
This is the starting line for each stanza that means "For all the people who are living in this world surrounded by seas"
1. முறை இல் அரசன் நாடு நல்கூர்ந்தன்று.
(To live) In a country of an unjust king is NOT GOOD.
2. மிக மூத்தோன் காமம் நல்கூர்ந்தன்று.
Excessive desire (Can also be interpreted as sex) is NOT GOOD for who is old. (After crossing  the youth stage)
3. செற்று உடன் உறைவோனைச் சேர்தல் நல்கூர்ந்தன்று.
Friendship with (a person with) deep hatred (enmity) in the heart is NOT GOOD.
4. பிணி கிடந்தோன் பெற்ற இன்பம் நல்கூர்ந்தன்று.
Pleasures enjoyed by a diseased person are NOT GOOD. (I guess it’s the pleasures that lead you to diseases).
5. தற் போற்றாவழிப் புலவி நல்கூர்ந்தன்று.
Association with the unkind is NEVER GOOD.
6. முதிர்வு உடையோன் மேனி அணி நல்கூர்ந்தன்று.
Jewellery worn by a very old person is NOT GOOD for him. (The ornaments would bring him bad things.)
7. சொல் செல்லாவழிச் சொலவு நல்கூர்ந்தன்று.
Giving advice to people who don’t heed it (need it) is NOT GOOD.
8. அகம் வறியோன் நண்ணல் நல்கூர்ந்தன்று.
Friendship with (people) who don’t have good thoughts (Values) is NOT GOOD.
9. உட்கு இல்வழிச் சினம் நல்கூர்ந்தன்று.
Angry disposition to people who don’t respect you is NOT GOOD. (Meaning the anger would not lead to any change in them.)
10. நட்பு இல்வழிச் சேறல் நல்கூர்ந்தன்று.
Helping a person who cannot understand friendship is NOT GOOD.

Happy reading!

பழ மொழி - (Old Saying) - முதுமொழிக் காஞ்சி - 8

8. எளிய பத்து
 (Easy 10 – This is the Eigth set of 10 poems of the 100.)
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் -
This is the starting line for each stanza that means "For all the people who are living in this world surrounded by seas"
1. புகழ் வெய்யோர்க்குப் புத்தேள் நாடு எளிது.
Getting to heaven is EASY for the righteous people.
2. உறழ் வெய்யோர்க்கு உறு செரு எளிது.
Starting a fight is EASY for the rumor mongers. (How true!)
3. ஈரம் வெய்யோர்க்கு நசை கொடை எளிது.
Charity is EASY for the kind hearted.
4. குறளை வெய்யோர்க்கு மறை விரி எளிது.
It’s EASY for the rumor mongers to be unjust. (Let me know if there can be a better meaning).
5. துன்பம் வெய்யோர்க்கு இன்பம் எளிது.
Happiness is EASY for who can bear pain.
6. இன்பம் வெய்யோர்க்குத் துன்பம் எளிது.
Pain is EASILY got who is chasing after happiness.
7. உண்டி வெய்யோர்க்கு உறு பிணி எளிது.
It’s EASY to get diseases if you over eat. (Glutton)
8. பெண்டிர் வெய்யோர்க்குப் படு பழி எளிது.
It’s EASY to get bad name if you run after women. (Guess the reference is to the womanizers).
9. பாரம் வெய்யோர்க்குப் பாத்தூண் எளிது.
It’s EASY for the kind hearted to share the miseries (sorrows) of others.
10. சார்பு இலோர்க்கு உறு கொலை எளிது.
Killing people is EASY for those who have wrong friends.

Happy reading!

பழ மொழி - (Old Saying) - முதுமொழிக் காஞ்சி - 7

7. பொய்ப் பத்து
 (Lies 10 – This is the seventh set of 10 poems of the 100.)
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் -
This is the starting line for each stanza that means "For all the people who are living in this world surrounded by seas"
1. பேர் அறிவினோன் இனிது வாழாமை பொய்.
It’s a lie that a wise is not leading a happy life.
2. பெருஞ் சீரோன்தன் வெகுளி இன்மை பொய்.
It’s a lie that the wealthy is devoid of anger.
3. கள் உண்போன் சோர்வு இன்மை பொய்.
It’s a lie that the drunkard is disciplined in life.
4. காலம் அறியாதோன் கையுறல் பொய்.
It’s a lie that the actions done at wrong timings would succeed. (Timing is very important and one who acts according to suitable time shall succeed).
5. மேல் வரவு அறியாதோன் தற் காத்தல் பொய்.
It’s a lie that a person who cannot anticipate (forecast dangers) can lead a safe life.
6. உறு வினை காய்வோன் உயர்வு வேண்டல் பொய்.
It’s a lie that a lazy (dullard) has succeeded in life.
7. சிறுமை நோனாதோன் பெருமை வேண்டல் பொய்.
It’s a lie that humility less person is living with real respect (honor).
8. பெருமை நோனாதோன் சிறுமை வேண்டல் பொய்.
It’s a lie that a humble person has belittled himself (or leading a menial life).
9. பொருள் நசை வேட்கையோன் முறை செயல் பொய்.
It’s a lie that the greedy can live a balanced life.
10. வாலியன் அல்லாதோன் தவம் செய்தல் பொய்.
It’s a lie that a person without clear consciousness (mind) can do deep penance.

Happy Reading!

பழ மொழி - (Old Saying) - முதுமொழிக் காஞ்சி - 6

6. இல்லைப் பத்து
 (“No” (Nothing) 10 – This is the sixth set of 10 poems of the 100.)
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் -
This is the starting line for each stanza that means "For all the people who are living in this world surrounded by seas"
1. மக்கட் பேற்றின் பெறும் பேறு இல்லை.
NOTHING is better than begetting children. (in the context of begetting wealth). [Guys – read my blog few month back http://ragsgopalan.blogspot.com/2009/01/bringing-up-children-is-bringing-up.html and notice the lines “In a life that’s so mundane, Begetting children are the only acts of sane”].
2. ஒப்புரவு அறிதலின் தகு வரவு இல்லை.
NOTHING is better than doing our duty.
3. வாய்ப்புடை விழைச்சின் நல்விழைச்சு இல்லை.
I am not sure about this translation. The nearest I can do is “NOTHING” is better than educated children”.
4. வாயா விழைச்சின் தீ விழைச்சு இல்லை.
I am not sure about this translation too. The nearest I can do is “NOTHING” is worse than uneducated children”. I need to validate 3 & 4.
5. இயைவது கரத்தலின் கொடுமை இல்லை.
Nothing is criminal than hiding what is meant for charity.
6. உரை இலன் ஆதலின் சாக்காடு இல்லை.
A consciousness less person is equivalent to corpse.
7. நசையின் பெரியது ஓர் நல்குரவு இல்லை.
Nothing adds to poverty than ones desires.
8. இசையின் பெரியது ஓர் எச்சம் இல்லை.
Nothing is better than accumulating respect and honor.
9. இரத்தலினூஉங்கு இளிவரவு இல்லை.
Nothing is worse than begging alms.
10. இரப்போர்க்கு ஈதலின் எய்தும் சிறப்பு இல்லை.
Nothing adds more goodness than giving alms.

Happy reading!

பழ மொழி - (Old Saying) - முதுமொழிக் காஞ்சி - 5

5. அல்ல பத்து
 (“Not” 10 – This is the fifth set of 10 poems of the 100.)
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் -
This is the starting line for each stanza that means "For all the people who are living in this world surrounded by seas"
1. நீர் அறிந்து ஒழுகாதாள் தாரம் அல்லள்.
Behaving without understanding a man’s nature is NOT a good wife. (This is probably in the border to be called as a MCP attitude. So let’s mitigate this. The revised quote should be “Behaving without understanding a spouse nature is NOT a good partner.) {Yes, I can hear many feminine voices thanking me heartily….Rags is taking a deep bow” J}
2. தாரம் மாணாதது வாழ்க்கை அன்று.
A life without family (Emphasis is on getting married and leading a family life instead of Live in relationships) is NOT a good life. I think this purely applicable to the ‘Grahasthaasrama”
3. ஈரம் அல்லாதது கிளை நட்பு அன்று.
An association without love is NEITHER friendship or relationship.
4. சோரக் கையன் சொல்மலை அல்லன்.
A miser is NEVER praised ever. (Because he would not offer his wealth to anyone)
5. நேரா நெஞ்சத்தோன் நட்டோன் அல்லன்.
People not agreeing with your basic values are NOT your friends. (Note, this is not about opinions but about values.)
6. நேராமல் கற்றது கல்வி அன்று.
A skill learnt without obeisance to the teacher (without offering respect, money, and help) is NOT an education at all.
7. வாழாமல் வருந்தியது வருத்தம் அன்று.
Jealousy about others betterment is NEVER your misery. I love this line and hence leaving the Tamil meaning below.
தான் வாழாமல் பிறர் வாழ்வதற்காக வருந்தியது வருத்தமன்று.
8. அறத்து ஆற்றின் ஈயாதது ஈகை அன்று.
Giving wealth earned through wrong means is NOT charity. (This line has disapproved Robinhood and all our bollywood, kollywood heros).
9. திறத்து ஆற்றின் நோலாதது நோன்பு அன்று.
It is NOT a penance if it does not match up to your ability. (One of the beauties in the literature is to leave it unquantified.)
10. மறு பிறப்பு அறியாதது மூப்பு அன்று.
It is NOT great to have reached old age without practicing deeds that will help you in the next life. 

Happy Reading!

PS; I love these 10 lines.

பழ மொழி - (Old Saying) - முதுமொழிக் காஞ்சி - 4

4. துவ்வாப் பத்து
(Likeliness 10 – This is the fourth set of 10 poems of the 100. These 10 songs take the tone “Even if it is this, it is like that only”). I am not sure “Likeliness” is the right word. It could be “Synonymous 10”)
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் -
This is the starting line for each stanza that means "For all the people who are living in this world surrounded by seas"
1. பழியோர் செல்வம் வறுமையின் துவ்வாது.
Even if the guilty (sinner) is wealthy, yet he is poor.
2. கழி தறுகண்மை பேடியின் துவ்வாது.
Excessive bravery (Over confidence – Not fearing what needs to be feared), is yet like cowardice.
3. நாண் இல் வாழ்க்கை பசித்தலின் துவ்வாது.
Shameless earning (eating through shameless earning – Even if you are satisfied), is yet like perpetual hunger.
4. பேண் இல் ஈகை மாற்றலின் துவ்வாது.
Forced offerings are not considered as Charity. (Emphasize is on offering something heartily).
5. செய்யாமை மேற்கோள் சிதடியின் துவ்வாது.
Making tall claims (that I would do anything, when it is not possible) is like immaturely ignorant.
6. பொய் வேளாண்மை புலைமையின் துவ்வாது.
Faking help (assistance – without genuinely helping) is like a menial act.
7. கொண்டு கண்மாறல் கொடுமையின் துவ்வாது.
Not helping a friend (Old friend – when he needs help) is like committing crime. (Is cruel)
8. அறிவு இலி துணைப்பாடு தனிமையின் துவ்வாது.
Friendship with an Idiot is yet like being alone.
9. இழிவுடை மூப்புக் கதத்தின் துவ்வாது.
The Old & unwise (who is old and unwise – have not gathered wisdom) and Anger are equally useless.
10. தான் ஓர் இன்புறல் தனிமையின் துவ்வாது.
A wealthy person who is not sharing with wealth and not helping others (Enjoying all by himself) is like a poor only. This seems to be pretty close to point 1.
Happy Reading!

பழ மொழி - (Old Saying) - முதுமொழிக் காஞ்சி - 3

3. பழியாப் பத்து
(Blameless 10 – This is the third set of 10 poems of the 100. These 10 songs take the tone “If a beggar does not do charity not anyone blames him”)
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் -
This is the starting line for each stanza that means "For all the people who are living in this world surrounded by seas"
1. யாப்பு இலோரை இயல்பு குணம் பழியார்.
I am giving below the meaning in Tamil from a site. Actually I am unable to follow this. The nearest I could come is “The wise would not blame fickle minded people”.
கடல் சூழ்ந்த உலகத்து மக்களெல்லாருக்குள்ளும், ஒரு செய்கையிலும் நிலை இல்லாத இயற்கை குணத்தை அறிஞர் பழிக்கமாட்டார்.
2. மீப்பு இலோரை மீக் குணம் பழியார்.
The wise would not blame the ignoble man for not doing noble acts.


3. பெருமை உடையதன் அருமை பழியார்.
The wise would not blame a good deliverer. (Doer, who can complete the work satisfactorily)


4. அருமை உடையதன் பெருமை பழியார்.
The wise would not blame the (rare) good things.


5. நிறையச் செய்யாக் குறை வினை பழியார்.
The wise would not criticize an incomplete work. (I guess it is work in progress).


6. முறை இல் அரசர் நாட்டு இருந்து பழியார்.
The wise would not blame the country which is ruled by a justice less king!


7. செயத்தக்க நற் கேளிர் செய்யாமை பழியார்.
The wise would not blame the relatives even if they did not do the possible good deeds!


8. அறியாத தேசத்து, ஆசாரம் பழியார்.
The wise would not blame the customs (& traditions) of an new (unknown) country.


9. வறியோன் வள்ளியன் அன்மை பழியார்.
The wise would not blame the poor for not doing charity.


10. சிறியார் ஒழுக்கம் சிறந்தோரும் பழியார்.
The wise would not blame the discipline of a menial mind.

Happy Reading!
PS; Just as I start this translation work I find either my English language skill is weak or the depth of English language is so poor that its unable to match up with the words in Tamil. The decision is in the minds of the blog readers!