Chicklet - Add to Google Homepage

Add to Google Reader or Homepage

Friday, November 18, 2011

Journey of Evolution... பரிணாமப் பயணத்தில்

Inspired by Thirumanthiram by Thirumantiram I attempted to capture the sequence of evolution and trace the path back to Moksha. 

The process of evolution as per Hinduism highlights that the Brahman or Purusha (without name, form and without a second), thought that I shall be many. This led to மனனம் (Thought) சலனம் (Vibration, Primordial sound). Then the evolution started as space (வெளி) and then space became air (வளி), air became fire (கனல்) and fire became water (புனல்). Water became earth and the combination of the 5 elements led to the form of different living and non-living beings. So they say.

The living beings had their Chitta, Buddhi, manas and senses which led us to the path of desire and karma and thus into the cycle of life and birth. I am covering this in the first part trying to ask why did this happen like this.

In the second part the highlight is how do we trace the path back to the Brahman. There are 2 songs of Thirumoolar which inspired me to scribble this and they are:

வெளியில் வெளிபோய் விரவிய வாறும்
அளியில் அளிபோய் அடங்கிய வாறும்
ஒளியில் ஒளிபோய் ஒடுங்கிய வாறும்
தெளியும் அவரே சிவ சித்தர் தாமே. 124

சத்த முதல் ஐந்துந் தன்வழித் தான்சாரில்
சித்துக்குச் சித்தன்றி சேர்விடம் வேறுண்டோ
சுத்த வெளியிற் சுடாற் சுடர்சேரும்
அத்தம் இதுகுறித் தாண்டுகொள் அப்பிலே. 135

The meaning of the first song is "Space merges with space, love in love, light in light and who realizes this is the REALIZED".

The meaning of the second song is "If 5 senses retrace their evolution where else can the consciousness merge other than the cosmic mind? Understand well that when 2 light merges the result is only one light and not two."

"Silence is key to golden gate" is what i rely on and this silence is a blessing from the god for the retraction and suggesting that Silence leads to calmness and clarity and this shall initiate the devolution process. In the devolution process everything merges back with the cosmic mind / space like senses into manas, manas into buddhi, buddhi into consciousness and the elements into the cosmic mind.


If you have read till here and not realized that the topic is heavy, you would realize it once you complete it. :)

ஆதியும் உணர்வின் கருவாய் கிடந்ததே  
ஆதியில் ஜ்யோதி யுணர்வாய் இருந்ததே 
ஆதியும் மனனம் சலனம் செய்ததேன்?
ஆதியில் சித்தம் வித்தாய் விரிந்ததேன்

அவ்வாதியும் உருஇல் வெளியாய் பிரிந்ததேன்
அவ்வெளியும் வளியாய் நன்னி நகர்ந்ததேன்?
அவ்வளியும் கனலாய் புனலாய் போந்ததேன்?
அப்புனலும் நிலமாய் உயிராய் படர்ந்ததேன்?   

அவ்வுயிரில் உணர்வாய் மனமாய் மலர்ந்ததேன்
அம்மனத்தில் புலனாய் புயலாய் விழைந்ததேன்?
அப்புலனும் புவிமேல் வினையை கொணர்ந்ததேன்
அவ்வினையின் விளைவும் எனை அழித்ததேன்? ? 

The following 4 lines are the adaptation of the Thirumantiram given above.  
வெளியிலே வெளியும் வெளியும் கலந்ததேன்?
வளியிலே வளியும் வளியும் கலந்ததேன்?
ஒளியிலே ஒளியும் ஒளியும் கலந்ததேன்?
ஒலியிலே ஒலியும் ஒலியும் கலந்ததேன்?

Devolution:
அவனருளிலே ஒலியின் ஒலியும் ஒழிந்ததோ?
அத்தெளிவிலே ஒலியின் ஒலியும் ஒழிந்தபின் 
அப்புலனிலே அறிவும் மேவ மலர்ந்ததே 
அம்மனதிலே புலனும் அன்பும் கரைந்ததே !!

அத்தெளிவிலே ஒலியின் ஒலியும் ஒழிந்தபின் 
அவனருளிலே வினையும் விளைவும் ஒழிந்ததே 
அவ்வுயிரிலே மனமும் அறிவும் கலந்ததே  
அவ்வுணர்விலே உயிரும் சென்று கலந்ததே !!

அவனருளிலே வினையும் விளைவும் ஒழிந்தபின் 
அவ்வெளியிலே ஒளியும் ஒலியின் கலந்ததே
அவ்வெளியிலே வளியும் சென்று கலந்ததே
அவ்வெளியிலே உணர்வும் சென்று கலந்ததே !! 


Happy reading
(happynhandsome@gmail.com) 

Wednesday, November 16, 2011

Life is a journey in Chi - "சி"யின் பயணம் வாழ்வடா!!

This attempt emerged when i was talking to my Karate / Tai Chi Master Mr. Devarajan who used always talk about how Tai Chi phonetically could have had a tamil origin. The fact that martial arts in China was a direct export from ancient Tamilnadu is already established and there could be a possibility that Tai Chi as an art and word is also derived from Tamilnadu. Let me explain this.

Tai Chi (considered as the most superior form of martial arts) written in tamil is தாய் சி which means is mother "chi" and can be interpreted as mother of all "Chi"s. Chi in chinese is the prana's counterpart in sanskrit and means the energy. So Tai Chi is the art of nurturing the mother of all energies. May be we should change the spelling of energy to enerchi :)

It is difficult to miss that Chi-na is called so because it is a land where Chi energy is nurtured or available in abundance. He used to tell that a pregnant lady in Tamil is called as "பிள்ளை தாய்ச்சி", and this means பிள்ளை and தாய் is united by the சி.

"சி" is a very important word or mantra for siddhars. In "நமசிவய" (namasivaya), சி is the center word and is also termed as நாயோட்டு மந்திரம். It is told that the most secret word for them is "சி" and this is how you push a dog away. If you read the buddhist teachings / tantrics and the siddhar teachings/ tantras you may not find too much difference. Hence irrespective of whether Bodhidharma was a buddhist and a siddhar the origin of Tai Chi could have very well been from tamilnadu.

So in short Chi (சி) is an important word in tamil and today my master was reminding me  about the whole human life cycle can be captured with words ending in Chi (சி) and listed most of the words below. I just scribbled this poetry from those words and hope you would enjoy this.

I have used words ending with சி to define every stage of life and ending with cycle of life. I have coined a word called நகை மாட்சி (meaning laughter reign) which i have not read anywhere so far. This comes close to பகை மாட்சி, படை மாட்சி both available in Thirukural. For a guy like who is interested in Sidhars, martial arts, Indian / Buddhist philosophies, tamil and traditional arts this topic was a perfect intersection of all. I have concluded that Life is a journey in Chi and also journey of Chi is life :).


புணர்ச்சியில் கலந்ததுவாய்
பிள்ளைதாய்ச்சியில் கருஉருவாய்  
மலர்ச்சி பெற்று மழலையாய் 
வளர்ச்சி பெற்று குழந்தையாய்  

பயிற்சி பயின்ற பாலனாய் 
உணர்ச்சி கண்ட காளையாய்
சுழற்சி செய்யும் இவ்வண்டத்தில் 
முயற்சி செய்து மாமன்றத்தில் 

மருட்சியில்லா மனதுடன் 
எழுச்சி கொண்ட எருதுபோல் 
புரட்சி செய்ய புறப்படும் 
முதிர்ச்சி பெற்ற மனிதனே

புகழ்ச்சி வந்து போய்விடும் 
இகழ்ச்சி வந்து போய்விடும் 
எழுச்சி வீழ்ச்சி இரண்டுமே 
வாழ்வில் மாறியே வந்திடும் 

திரட்சி பெற்ற தேகமும் 
வறட்சி காண நேரிடும்
மனத்தளர்ச்சி இன்றியே 
மகிழ்ச்சியோடு வாழடா!

கச்சைக்கட்டும் மாந்தரை
தாயை போல எண்ணியே  
மனசாட்சி மாறும் மடயரை 
மிகதுச்சமாக தள்ளியே 

உணர்ச்சிகளில் ஊன்றியே 
மனக்கிளர்ச்சிக்களை கட்டியே
நல்லுணர்வுகளை தீட்டியே
நகைமாட்சியோடு வாழடா

உண்மைக்காட்சி காணவே 
அருளின் மாட்சி பேணவே 
அந்த ஈசன் ஆட்சி நீளவே 
உயர் பெயர்ச்சிக்காக வாழடா

புணர்ச்சி கொண்டு வந்திடும் 
வளர்ச்சி பெற்று மாறிடும் 
யாவும் இறைச்சியாக போகுமே 
மீண்டும் புணர்ச்சி கொண்டு மீளுமே!

"சி"யில் வாழ்க்கை தொடங்குமே 
"சி"யில் வாழ்க்கை தொடருமே 
"சி"யில் வாழ்க்கை முடியுமே 
"சி"யில் பயணம் வாழ்வடா!!
அந்த 
"சி"யின் பயணம் வாழ்வடா!! 

"சி"யில் வாழ்க்கை தொடங்குமே 
"சி"யில் வாழ்க்கை தொடருமே 
"சி"யில் வாழ்க்கை முடியுமே 
"சி"யில் பயணம் வாழ்வடா!!
அந்த 
"சி"யின் பயணம் வாழ்வடா!! 

Happy reading!
(happynhandsome@gmail.com) 

Monday, November 14, 2011

வேண்டும் "மை" - வேண்டா "மை"

Another attempt for Tamil poetry. The concept i have used here is words ending with "மை" in Tamil. Inspired by so many "மை" in thirukkural i wanted to distinguish between வேண்டும் "மை" - வேண்டா "மை". There are some "மை" (வேண்டும் "மை") which is good for us and some "மை" (வேண்டா "மை") which is not good for us and hence the distinction. 

In the course i am making an effort to emphasize that some of the qualities are best when it occurs in pairs. For example பொருளுடன் அடக்கமுடைமை நன்றே

You may like this effort. :)

தன்மெய்யே உண்மையென்று மடமைப் போற்றும் மக்களே!
ஆண்மை மேன்மை, பெண்மை சிறுமை எனபிதற்றும் மக்களே
வலிமையேற்றி உயரெண்மிலா மென்மைத் தூற்றும் மக்களே
வெறுமை நீக்கி இனிமையேற்றிநல் வாழ்கை வாழ வாங்களே!

நல்வாழ்வும் பொல்வாழ்வும் "மை"யில் தானே இருக்குது
"மை" யையே மையமாக வாழும் வாழ்கை இனிக்குது !   
வேண்டும் "மை"  வேண்டா "மை"  எடுத்துரைக்க தோணுது
நல்வாழ்வின் உயர் நன்மை தொகுத்துரைக்க விழையிது !!

நன்மை பெருமை உண்மை செம்மை விளக்கவே விழைகிறேன்
பொய்மை கருமை விளங்கா ஆமை விளக்கவும் விரைகிறேன்!
வேண்டாமையும் விளங்காமையும்  தெளியாமையும் விலக்கியே
வேண்டும் "மை"யும்  வேண்டா "மை"யும் தெளிவாகவே விளக்குவேன் !!  

நீயென்றும் வேண்டா "மை"  வேண்டாமை நன்றே
இவையென்றும் இல்வாழ்வில் இல்லாமை நன்றே
கல்லாமை, கடுங்கயமை களைதல் நன்றே 
பொறாமைகொடுங்கோன்மை இளைத்தல் நன்றே 
வேண்டும் பொருள் இல்லாமை இல்லாமை நன்றே
உவந்தீய இயலாமை, நடுமையில் நில்லாமை
நல்லெண்ணம் இல்லாமைபிறந்மேன்மை விழையாமை  
இவையென்றும் இல்வாழ்வில் இல்லாமை நன்றே!

வேண்டும் "மை" வேண்டுமை மிக நன்றே!
அன்புடன் அறமுடைமை அணைத்தல் நன்றே
அறமுடன் அறிவுடைமை வளர்த்தல் நன்றே
அறிவுடன் அருளுடைமை சேர்ந்தல் நன்றே
அருளுடன் பொருளுடைமை இருந்தால் நன்றே,
பொருளுடன் அடக்கமுடைமை  கூடல் நன்றே 
அடக்கமுடன் அஞ்சாமை சேர்ந்தால் நன்றே
இல்லாமை இல்லாமை இருப்பதும் நன்றே 
கள்ளாமை,கொல்லாமை கொள்வதும் நன்றே
கள்ளுண்ணாமை, வெகுளாமை ஏற்பதும் நன்றே 
ஊக்கம் கூடி ஒழுக்கமுடைமை காப்பதும் நன்றே 
பேராண்மை, நற்பயனில் சொல்லாமை நன்றே    
பிழையாமை, பெரும்பழமை தூற்றாமை நன்றே
மைவிழியாள் நோக்கமதில் நாணுடைமை நன்றே 
மனை இல்லாள் ஆடையதில் கற்புடைமை நன்றே  
காளையவன் நெஞ்சுறத்தில் போரான்மை நன்றே    
திரு வேண்டும் தலைவனுக்கோ மடியின்மை நன்றே 
வேண்டும் "மைவேண்டுமை மிக நன்றே!!

"மை"யை நீக்கி "மை"யைக்கூட்டி வாழ்க்கையை வாழவே!   
பன்மை விலகி ஒருமை நோக்கி வாழ்கையும் போகுமே
வாய்மையும், செம்மையும், மனதிலே தூய்மையும்   
வாழ்விலே வளமையும், செழுமையும் விளையுமே!

நல்வாழ்வும் பொல்வாழ்வும் "மை"யில் தானே இருக்குது
"மையையே மையமாக வாழும் வாழ்கை இனிக்குது !   


Happy reading!
(happynhandsome@gmail.com)

Sunday, November 6, 2011

Survival of the fittest - Sanskrit sayings

Be it an English naturalist Charles Darwin who professed about the branching pattern of evolution based on natural selection "On the origin of Species" or the polymath philosopher Herbert Spencer of the same era who drew an economic parallel to the Darwinian biological evolution terming it as "survival of the fittest", there have been lot of debates over the "Creation Vs Evolution" theories since long. The theory that the strong will overcome the weak and the might shall always be on the right side of evolution has been widely accepted.

You may have read my blog which argues that most evolved things in nature are weak  and I urging you to Hail the frailty here 

But i was reading some nice Sanskrit sayings and few of them arguing in favor of the Social Darwinism and wanted to share them with you.

वनानी दहतो वन्हे: सखा भवति मारुतः!
स एव दीपनाशाय कृशे कस्यास्ति सौहृदम !!
Translitt. 
Vanaani Dahato vanhe Saka BHavati Marutaha
sa eva deepana saaya Krshe kasyaasti sahrdam 

The meaning is when it catches fire in the forest, wind is there to assist it (sakha bhavati marutah). But the same wind destroys a lamp. (sa eva deep nashayay). 


The nature in the form of wind would be a friend to a fire that is strong but would extinguish the same fire when it is weak. So if one doesn't have power/wealth, he doesn't have friends (krshe kasyaasti sahrdam ). 


Now I am tempted to quote Poet Bharati here who said,  
அக்னி  குஞ்சொன்று  கண்டேன்  - அதை  
ஆங்கொரு காட்டிலோர்  பொந்திடை  வைத்தேன் 
வெந்து  தணிந்தது  காடு  - தழல் 
வீரத்தில்  குஞ்சென்றும்  மூப்பென்றும்  உண்டோ !!
Translitt. 
agni kunjondru kandaen - adhai 
angoru kaatilor ponthidai vaithaen
vendhu thanindhathu kaadu - thazal
veerathil kunjendrum moopendrum undo!!


He found a spark of fire and kept that in a tree in forest. The whole forest got burned down. Is there a difference between a spark (small) and big fire? So here we see that there are some things where its quality is the same irrespective of its size.


Now lets look at one more saying that bolsters the argument for Social Darwinism


अश्वं नैव गजं नैव व्याघ्रं नैव च नैव च !
अजापुत्रं बालिं दह्वात देवो दुर्बलघातका :!!


It not the horse (Ashwam), its not the elephant (Gajam) and its never the tiger (VyaGhram). No, Not at all!! Only the baby goat (AjaaPutram) is sacrificed during any ritual. And the conclusion is that even God does not protect the weak!!

In the same measure, I have also come across another saying that defines a powerful person. Its not about just physical power or authoritative power or money but a person with enthusiasm is a powerful person. There is nothing as powerful as enthusiasm.


उत्साहो बलवानार्य नास्त्युत साहात परम बलम!!
Translitt. 
Utsaaho balavaanaarya nastyutsaahat param balam!

Now if we try to reconcile both the arguments - on the one hand the most evolved things in nature are frail in nature and on the other hand that the nature through its social behavior would eliminate the weak and helps the strong, then are we not left with contradictions?


I agree that this is not as complicated as we sometimes encounter "Headache - But nothing" situations from our wife / girlfriend. :) But, I still don't have an answer to solve this contradiction but would certainly say that the non-dual yet bipolar quality of nature seems to balance all such contradictions very finely and it seems that this dynamic interplay would appear to vanish as we evolve in our mental plane. Or so they say.


Lets just wish that we evolve ourselves to see the truth above such apparent contradictions.  


Yours enthusiastically
Happy reading!
(happynhandsome@gmail.com)

Wednesday, November 2, 2011

Who are we to judge anyone?

Two Tough Questions 

Question 1:

If you knew a woman who was pregnant, who had 8 kids already, three who were deaf, two who were blind, one mentally retarded, and she had syphilis, would you recommend that she have an abortion?

Read the next question before looking at the answer for this one.

Decide on the answer now before you go to the next question.

Question 2:

It is time to elect a new world leader, and only your vote counts. Here are the facts about the three candidates.

Candidate A. 
Associates with crooked politicians, and consults with astrologists. He's had two mistresses. He also chain smokes and drinks 8 to 10 martinis a day.! ;

Candidate B 
He was kicked out of office twice, sleeps untilnoon , used opium in college and drinks a quart of whiskey every evening.

Candidate C 
He is a decorated war hero. He's a vegetarian, doesn't smoke, drinks an occasional beer and never cheated on his wife.

Which of these candidates would be your choice?

Decide first... no peeking, and then scroll down for the reply.

------------ --------- --------- --------- --------- --------- ----------------------------------------------


To find the answers. Scroll down, please.
------------ --------- --------- --------- --------- --------- ----------------------------------------------
Answer to Question No. 1

If your answer to the abortion question Is YES . . . .. . . you just killed 
Beethoven the GREAT musician

Answer to Question No. 2

Candidate A is Franklin D. Roosevelt.

Candidate B is Winston Churchill.

Candidate C is Adolph Hitler.

Pretty interesting, isn't it? Comes to prove that Hindsight is the best sight.

Makes a person think before judging someone !!!!

By the way, Who are we to judge anyone?

Happy reading!
(happynhandsome@gmail.com)

PS: Read it somewhere and sharing it.